Troba'ns a:

C.C. Mataró Parc

C.C. Màgic Badalona

C.C. La Maquinista

Website Logo

Avís legal


1. PRINCIPI D'INFORMACIÓ

En compliment del que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, LOPD), l'informem de manera expressa, precisa i inequívoca que les dades facilitades per vostè a través dels formularis disposats a l'efecte a la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, així com els que es generin durant la seva relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de SHOKOLATT BROS, S.L., degudament notificats al Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat i prestació de serveis derivada d'aquesta. Així mateix, en compliment del que estableix l'esmentada LOPD i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSI-CE), l'informem que les seves dades podran ser utilitzades amb la finalitat d'enviar comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents. De la mateixa manera, l'informem que les seves dades seran cedides a tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan es doni un dels supòsits següents: a) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d'un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma, b) El tractament o la cessió dels dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi la norma.

2. PRINCIPI DEL CONSENTIMENT

El consentiment per al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites en l'apartat anterior s'entendrà prestat a través de la marcació de la casella corresponent disposada a aquest efecte en la nostra pàgina web.

3. CARÀCTER OBLIGATORI DE LES DADES SOL·LICITATS

L'emplenament de tots i cada un dels camps que apareixen en els formularis disposats a l'efecte a la nostra pàgina web té caràcter obligatori (en cas contrari, apareixeran marcats amb un asterisc els camps que tinguin caràcter obligatori). La negativa a facilitar les seves dades comportaria la impossibilitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat, ja que els mateixos són necessaris per a la prestació de serveis derivada d'aquesta.

4. PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES

El destinatari del servei serà l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant SHOKOLATT BROS, S.L. de bona fe com a prestador del servei. En el cas que el destinatari del servei faciliti dades falses o de terceres persones sense dir el seu consentiment, respondrà personalment davant SHOKOLATT BROS, S.L., els afectats o interessats, Agència Espanyola de Protecció de Dades i, si s'escau, autoritats autonòmiques de protecció de dades, de les responsabilitats derivades d'aquesta circumstància. SHOKOLATT BROS, S.L. no recull dades de persones menors de catorze anys a través de la seva pàgina web. En el cas que una persona menor de catorze anys faciliti les seves dades a través dels formularis disposats a l'efecte a la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida d'aquests, es procedirà a la seva destrucció immediata en el mateix moment en què es tingui coneixement d'aquesta circumstància. Amb la finalitat de donar compliment al que estableix l'article 4.3 de la LOPD, el destinatari del servei es compromet a comunicar a SHOKOLATT BROS, S.L. els canvis que es produeixin en les seves dades, de manera que responguin amb veracitat a la situació actual en tot moment.

5. EINES DE SEGUIMENT DE LA NAVEGACIÓ

La nostra pàgina web pot utilitzar eines de seguiment de la navegació a través de la mateixa i adreça IP del destinatari del servei, amb la finalitat de millorar i garantir la prestació de serveis i el funcionament tècnic de la mateixa.

6. PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES

SHOKOLATT BROS, S.L. es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, desenvolupades en el títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

7. EXERCICI DE DRETS

En compliment del que estableix la LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa, el destinatari del servei pot exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer o del tractament, adjuntant fotocòpia del seu DNI.

8. RESPONSABLE DEL FITXER O DEL TRACTAMENT

El responsable del fitxer o del tractament és SHOKOLATT BROS, S.L., amb adreça a efectes de notificacions a  carrer Strasburg, 5 08305 Mataró.